fredag 20 februari 2009

Negativt


Under mina 16 år i Sametinget har jag varit upprörd många gånger. Så även denna gång på mitt sista plenum. Jag vill inte påstå att det denna gång var det värsta jag varit med om, men utifrån att Sametinget nu funnits i snart 16 år och genomfört 48 plenum så går det inte längre att skylla på barnsjukdom eller på att Sametinget inte funnits så länge att det hittat sina former. Efter 16 år måste vi ledamöter för sjutton veta hur det ska fungera.

Jag ska försöka förklara vad som hänt, vilket inte är så lätt att förstå för en utomstående.


För en regering, en kommunstyrelse eller vilken förening som helst så är det viktigaste tillfället när man måste vara säker på att få majoritet för sitt förslag när budgeten ska antas. Att oppositionen kommer med skuggbudget eller motförslag ligger i sakens natur. Men att ledamöter från regeringskonstellationen på sittande möte lägger motförslag som innebär en helt annan budget (miljonförändringar) och tilläggsförslag som inte har med budgeten att göra (bl.a. personalfrågor) är ett direkt misstroende mot både den egna styrelserepresentanten och mot styrelsen som helhet. Ändå var det just det som Lars W Svonni från partiet Samerna gjorde.


Frågan borde varit lätt att hantera av presidiet (mötesledningen) eftersom det innebar att ett nytt ärende väcktes (genom tilläggsförslagen som inte hade med budgeten att göra) och då ska enligt Sametingsordningen ordföranden avvisa ärendet. Ett ärende skall alltid vara berett av styrelsen. Enda gången ett nytt ärende som inte finns på dagordningen får tas upp är om samtliga ledamöter går med på det. Det lagda förslaget skulle enligt vår verksjurist få oöverskådliga konsekvenser då det skulle innebära avtalsbrott och förmodligen även stora skadestånd. Sittande ordförande Stefan Mikaelsson (partiet Skogssamerna, ledamot sedan 1993) med bisittare Sylvia Simma (Samelandspartiet) valde trots det att släppa fram mot- och tilläggsförslaget från Svonni. Jag, som också ingår i presidiet men inte tjänstgjorde då, uppmärksammade presidiet på att det var ett nytt ärende som borde avvisas, men de ignorerade mig. Jag gjorde då en formell framställan att Svonnis förslag borde avvisas med hänvisning till Sametingsordningen. Min framställan avvisades av Mikaelsson och prövades därför aldrig.


Sametingets styrelse insåg efter interna diskussioner att de ej skulle få majoritet för sin budget och i desperation sökte de då stöd för en bordläggning vilket bara behöver stöd av 1/3 av ledamöterna. Efter votering lyckades styrelsen få stöd för bordläggningsyrkandet med minsta möjliga marginal. Det anmärkningsvärda i denna situation var inte att oppositionen röstade mot bordläggningsyrkandet. Nej, det anmärkningsvärda var att 3 av 4 ledamöter från partiet Samerna, 3 av 4 ledamöter från partiet Skogssamerna och 1 av 7 från Samelandspartiet (samtliga ingående i regeringsblocket) röstade med oppositionen.
Styrelsen fick alltså inte majoritet för sin budget och fick ett misstroende från 2/3 av ledamöterna för sitt bordläggningsyrkande.


Det var inte nog med det. 16 av ledamöterna har lämnat in en begäran om att ett nytt plenum skall inkallas för att behandla dels den bordlagda budgeten och dels ev. öviga ärenden som bordlagts på detta plenum. Det räcker med att 1/3 begär att det skall kallas till ett nytt plenum för att så skall ske. Ett plenum kostar ca 500 000 kr att genomföra. Pengar som inte finns budgeterade. Undertecknare av begäran var förutom oppositionen och 2 politiska vildar även 3 ledamöter som ingår i regeringsblocket, nämligen Lars Willhelm Svonni (Samerna, ledamot sedan 1993), Lars Jonas Johansson (Samerna) och Bengt Sevä (Skogssamerna, ledamot sedan 1993). Regeringsblockets majoritet med 18 mot 13 har därmed förändrats till att bli 15 mot 16 och alltså en minoritet.
Vilken regering som helst som lider två sådana nederlag skulle omedelbart avgå. Men inte i Sametinget inte. Man väljer ett strutsbeteende, stoppar huvudet i snön och låtsas som om ingenting hänt.


Konsekvensen av allt detta blir att ett nytt plenum kallas in under våren till en merkostnad av 500 000 kr. Denna kostnad innebär att det nyvalda Sametinget (val sker 17 maj) åderlåts på motsvarande summa och kanske inte kan hålla något plenum under hösten. Om Lars W Svonnis mot- och tilläggsförslag går igenom, vilket allt tyder på att det gör, innebär det att 1 900 000 kr ska omfördelas från myndighetsdelen i Sametinget till den folkvalda. Konsekvensen blir att tjänster måste sägas upp och att myndighetsservicen blir mycket sämre. Dessutom ska en rad åtgärder vidtas (enligt Svonnis förslag) så att anställdas tjänstgöringsort ändras (tvinga personal att flytta från Östersund till Kiruna och vice versa). Detta innebär brott mot ingångna avtal och förmodligen stora skadestånd. Kostnad oförutsägbar.


Varför gör då Lars W Svonni detta? Jag är helt säker på att det inte är av omtanke om Sametinget. Nej, jag är övertygad om att han gör detta bara för att visa på hur han har makt att manipulera Sametinget och få styrelsen att framstå som idioter. Hur HAN är den som egentligen bestämmer i Sametinget. Han njuter av att agera så här. Som en barnunge som tycker om att vara gängledare och få alla att dansa efter hans pipa. HAN kan strunta i Sametingsordning och vanliga demokratiska grundprinciper. Samtidigt stoppar styrelsen huvudet i snön och låter honom fortsätta att domptera Sametinget.


Min kritik i sammanfattning:

  • En ledamot i regeringsblocket lägger fram ett mot- och tilläggsförslag till styrelsens budgetförslag som är så omfattande att det innebär att ett nytt ärende väcks.
  • Ett nytt ärende ska avvisas av ordförande i presidiet vilket inte skedde.
  • Mitt avvisningsyrkande avvisade och prövades ej av ordföranden.
  • 7 ledamöter från regeringsblocket röstar mot styrelsens begäran om bordläggning.
  • 3 ledamöter från regeringsblocket går med oppositionen och begär att ett nytt plenum skall inkallas (kostnad ca 500 000 kr)
  • Styrelsen sitter kvar som om ingenting hänt

Fotnot:
Sametinget består av en regeringskonstellation bestående av :
Samelandspartiet 7 ledamöter
Samerna 4 ledamöter
Skogssamerna 4 ledamöter
Min Geaidnu 3 ledamöter

och en opposition bestående av:
Jakt & Fiskesamerna 8 ledamöter
Guovssonásti 3 ledamöter

samt 2 politiska vildar

Inga kommentarer: